EnterCRM Logo

Реинженеринг на бизнес процеси

Реструктурирането на бизнес процесите е начин да получим информация за уязвимите точки на Salesforce системата и да предпирмем необходимите стъпки, за да ускорим процеса на работа с правилната интеграция. Ние изготвяме план за бъдещ приръст и равитие на Salesforce, като ви помагаме с реорганизация и реинженеринг на системата. Значително намалени разходи заедно с подобрена работа и ефикасност на процесите, са само някои от ползите от реинженеринга на бизнес процесите.

  • Маркиране и анализ на "As-Is" процеси

    Ние ще изучим и анализираме настоящите ви Salesforce бизнес цели и вътрешни процеси, като отпимизираме работата ви със Salesforce, идентифицираме рискови звена and допринасящи стойност процеси.

  • Технически Одит

    Нашите Salesforce консулнтанти will ще анализират и изследваш вашия модел за работа с данни, класова структура, целева йерархия за достъп, архитектурни грешки, системна сигурност и потенциални рискове, свързани с ограниченията на системата.

  • Дизайн на целеви "To-Be" процеси

    Ние ще изготвим стратегически целеви Salesforce-ориентиран план за вашата компания и нейните отделни звена,базирайки се на индивидуалните им и униклани потребности. Размерът и сложността на заданието, както и ориентировъчния размер на предвидения бюджет ще бъдат изготвени и съгласувани с всички страни.

Salesforce Business Process Reengineering